no-img
خاص فایل

مبترکانه ترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر 1401-1402 - خاص فایل

help-header

سئــوالی داریــد ؟09903320803


خاص فایل
پکیج های سال تحصیلی 99-1398
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
doc
جولای 25, 2022
حجم فایل:10 مگ
30000 تومان
30000 تومان – خرید

برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۲


برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر
برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر

فایل آماده طرح تدبیر

برنامه سالانه طرح تدبیر و تقویم اجرایی طرح تدبیر ویژه ی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دغدغه ی مدیران و معاونان موفق است ما در این آموزش به شما نحوه ی تدوین برنامه و دانلود برنامه آماده طرح تدبیر را آموزش خواهیم داد.

چگونگی تدوین و اجرای برنامه سالانه تدبیر در مدرسه :

خاص فایل برای تدوین و اجرای برنامه در مدرسهبه چند گام اصلی و ضروری توجه نموده است:

طرح بحث برنامه سالانه تدبیر در شورای مدرسه :

شورای مدرسه با مسئولیت مدیر وظیفه تدوین و نظارت بر اجرای برنامه را دارد از این رو انتظار می رود در این
شورا نیازسنجی و اولویت بندی مسائل مدرسه بر اساس شرایط خاص هر مدرسه صورت پذیرد تا فعالیتهایی
علاوه بر فعالیت های ابلاغ شده از سوی مدرسه پیش بینی و تدوین گردد.

تغییر نگرش در تقویم اجرایی :

یکی از مهم ترین – و یا مشکل ترین – گام های اجرای برنامه در هر مدرسه تالش در جهت تغییر نگرش در ارکان مدرسه است که جهت نیل به آن پیشنهاد می شود :

 • الف – فلسفه و چرایی فعالیتها و اقدامات و نسبت آنها با سند تحول ضرورت تحقق آنها در جلسات شورا ها و انجمن های مدرسه تبیین و تشریح گردد.
 • ب- به لزوم تربیت چند ساحتی که متناسب با نیازهای وجودی انسان است تاکید گردد .
 • پ – در طراحی و تدوین فعالیت ها از مشارکت ارکان مدرسه با توجه به نوع فعالیت ها بهره برده شود.

نگارش طرح درس چند ساحتی توسط معلمان :

آموزش روشهای تدریس نوین به معلمان که متناسب با چرخشهای مد نظر سند تحول بنیادین است نقش مهمی در تربیت چند ساحتی منطبق بر اهداف دوره تحصیلی دانش آموزان دارد . باید توجه داشت که ضروری است برای تدوین برنامه سالانه طرح تدبیر از روش های خشک و انعطاف ناپذیر فاصله گرفت و روش های فعال و پویا و منعطف را برگزید . معلم دیگر تنها نقش آموزش دهنده را ندارد بلکه اسوه و الگوی تربیتی و تسهیلگر یادگیری است و دانش آموز نیز در یک محیط و بستر متنوع یادگیری با فعالیتهای گروهی وجمعی و رفاقتی نقشی فعال ، تربیت جو و مشارکت پذیر را به عهده میگیرد .

باید نقش فعال و تربیتی اولیا را برجسته نمود ، در مدل مد نظر سند تحول بنیادین خانواده دیگر تنها تامین
کننده منابع مالی مدرسه نیست بلکه رکن سهیم و موثر در فرایند تربیت است .

توجه به نقش انجمن اولیا و مربیان مدرسه

باید نقش فعال و تربیتی اولیا را برجسته نمود ، در مدل مد نظر برنامه سالانه بر اساس سند تحول بنیادین خانواده دیگر تنها تامیندکننده منابع مالی مدرسه نیست بلکه رکن سهیم و موثر در فرایند تربیت است .

ایجاد روابط مناسب و موثر با محیط پیرامون مدرسه :

یکی از اهداف اصلی سند تحول بنیادین تبدیل مدرسه از مکانی آموزشی به محلی برای کسب تجربه های
تربیتی محله و کانون تربیتی محله است از این رو جهت تقویت ارکان مدرسه و ارتباط موثر با نهادهای پیرامونی
مدرسه در محله باید فعالیت هایی را طراحی و اجرا نمود.

توجه خاص به بسته های اجرایی تحول آفرین :

این بسته های تحول آفرین با بیان اهمیت ، اهداف ، خروجی و آثار مورد انتظار ، فرآیندها ، جدول زمانبندی و …
از برنامههای اصلی و مورد انتظار آموزش و پرورش راه روشنی را برای درک ضرورت و نحوه اجرای برنامهها
مشخص نموده است و باید مورد توجه ویژه مدارس قرار گیرد.

دسته بندی تمام فعالیت های مدرسه در قالب شش زیر نظام سند تحول:

زیر نظام ها مسیر اجرایی شدن سند تحول هستند بنابراین در مدرسه می توان فعالیت ها را در این قالب ها
قرار داد به این ترتیب فعالیت های مدرسه مربوط به موارد زیر است :
فضا و تجهیزات و فناوری مدرسه – منابع مالی – منابع انسانی )شامل جذب ، آموزش ، تقویت شوراها ، رفاه
معلمان و …( – راهبری و مدیریت) شامل روشهای مدیریت فرایندها ، تفویض اختیار و …( – پژوهش و ارزیابی
)شامل ارزشیابی تحصیلی ، ارزشیابی بر اساس ساحتها ، پژوهش های مدرسه ای و …( –برنامه درسی )شامل
روش تدریس معلمان ، برنامه هفتگی و …)

توجه خاص به نتایج حاصله از اقدامات و فرآیندها :

معمولا به نتایج اثربخش فعالیتهای کیفی نظیر قانون پذیری ، مسئولیت پذیری ، بهداشت و …کمتر توجه
داشته ایم اما اگر میخواهیم تربیت چند ساحتی را اساس برنامه ها و فعالیت های خود قرار دهیم باید به
خروجی و نتایج این نوع فعالیت ها نیز به صورت روشمند نگاه ویژه داشته باشیم.

فعالیت ها در قالب تدبیر و تعالی :

همچون سالهای گذشته قالب و چارچوب فعالیت ها در دوره ابتدایی “تدبیر” و در دوره متوسط” تعالی”
خواهد بود البته با ذکر این نکته که باید نسبت و رابطه آنها با فعالیتهای برنامه ابالغی به مدارس که بر اساس
سند تحول بنیادین به نگارش درآمده است مشخص گردند

مطالب موجود در برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بر اساس طرح تدبیر به صورت فایل word و pdf و powerpoint برای شما آماده شده است.

فصل ۱ مقدمه

 1. بیان مقدمه
 2. چرایی تدبیر
 3. اهداف طرح تدبیر
 4. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 5. برنامه در افق چشم انداز ۱۴۰۴
 6. اهداف دوره ی ابتدایی
  • اهداف شناختی
  • اهداف عاطفی
  • اهداف روانی حرکتی

فصل ۲ اطلاعات مدرسه

 1. جدول مشخصات اختصاصی مدرسه
 2. جدول اطلاعات شناسنامه ای و عمومی مدرسه
 3. جدول مشخصات فیزیکی آموزشگاه
 4. جدول نهاد ها و مراکز علمی – فرهنگی-هنری و مذهبی مرتبط با آموزشگاه
 5. نمودار تعداد کلاس ها و تعداد دانش آموزان

فصل ۳ :مشخصات کارکنان

 1. جدول مشخصات مدریر و جدول خلاصه سوابق مدریر آموزشگاه
 2. جدول فهرست کارکنان آموزشی و پرورشی آموزشگاه
 3. جدول معلمان و مشخصات آنها
 4. جدول آمار اعضای شورا های موجود در مدرسه
 5. جدول اعضای شواری مدرسه
 6. جدول اعضای شورای معلمان
 7. جدول اعضای شورای مالی
 8. جدول اعضای شورای دانش آموزی
 9. جدول اعضای شورای انجمن اولیا
 10. جدول میزان سواد اولیا
 11. جدول میزان جلب مشارکت های مردمی
 12. جدول دانش آموزان ثبت نام شده در آموزشگاه
 13. جدول مشخصات کادر مدرسه
 14. جدول و نمودار درصد ارتقا آموزشگاه به تفکیک پایه

فصل ۴ : تقویم اجرایی و برنامه سالانه

 1. جدول تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه شامل تمامی فعالیت های سالانه مدرسه در یک جدول
 2. جداول برنامه سالانه به تفکیک ماه
  • شامل
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی مهر ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی آبان ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی آذر ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی دی ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی بهمن ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی اسفند ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی فروردین ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی اردیبهشت ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی خرداد ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
   • برنامه سالانه و تقویم اجرایی شهریور ماه (به تفکیک فعالیت ها آموزشی و پرورشی و اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده)
  • نمونه ی تقویم اجرایی ارائه شده به شکل زیر است (برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید)
 3. جدول زمان بندی شورای معلمان آموزشگاه (۱۶ جلسه برنامه ریزی شده چهارشنبه ها ۲ هفته در ماه دارای تاریخ دقیق که تعطیلی و مراسمات مدرسه تداخل نداشته باشد)
 4. جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان مدرسه (۱۶ جلسه برنامه ریزی شده یک شنبه ها ۲ هفته در ماه دارای تاریخ دقیق که تعطیلی و مراسمات مدرسه تداخل نداشته باشد)
 5. جدول زمان بندی جلسه ی شورای دانش آموزی(۱۶جلسه برنامه ریزی شده دوشنبه ها ۲ هفته در ماه دارای تاریح دقیق که تعطیلی و مراسمات مدرسه تداخل نداشته باشد)
 6. شاخص های طرح تدبیر
نمونه ی تقویم اجرایی
نمونه ی تقویم اجرایی

فصل ۵: به گام های تدوین برنامه سالانه عملیاتی و جداول طرح تدبیر 

 1. اینفو گرافی گام های برنامه تدبیر ۵ گام
  1. گام اول: تحلیل دقیق از وضعیت مدرسه
  2. گام دوم:تعیین نیاز ها و اولویت های مدرسه در حوزه های مختلف
  3. گام سوم:تدوین اهداف واقعی و قابل اجرا مبتنی بر نیازها و اولویت‌ها
  4. گام چهارم:تکمیل جدول عملیاتی برنامه
  5. گام پنجم:تنظیم چارچوب مشخص برای ارزیابی فعالیت‌های انجام شده
 2. جداول  مبانی  تطبیق برنامه تدبیر با ساحت های ۶ گانه تعلیم و تربیت
  1. ساحت تعلیم وتربیت اعتقادی عبادی واخلاقی
  2. ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی سیاسی
  3. ساحت تعلیم و تربیت  علمی فناوری
  4. ساحت تعلیم و تربیت زیستی بدنی
  5. ساحت تعلیم و تربیت زیبا شناختی و هنری
  6. ساحت تعلیم و تربیت  اقتصادی و حرفه ای
 3. اهداف کلان اموزشی و پرورشی مدرسه بر اساس طرح تدبیر
 4. برنامه عملیاتی سالانه دبستان      ۱۴۰۲-۱۴۰۱(حدود ۱۰ صفحه)
 5. جداول فعالیت‌ها  به تفکیک ماه (جدول شماره ۳)
 6. فرم ۲ برنامه عملیاتی سالانه برنامه تدبیر تکمیل شده به صورت پیشنهادی ( حدود ۴۰ صفحه تکمیل شده)
  • نمونه یکی از صفحات برنامه عملیاتی پیشنهادی پرشده ( برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید)
 7. جدول شماره ۴ : نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی مسئولین فعالیت ها
 8. جدول شماره ۵ :  نمونه فرم ارزیابی فرایندی  ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱
 9. فرم ۶(ارزیابی بهبود فرایندها)
 10. جدول ماتریس وswot  به صورت کاملا پرشده و مرتب

فصل ۶: ضمایم و اسناد

 1. میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان
 2. میثاق نامه و پایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان
 3. میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان
 4. ابلاغیه های برنامه طرح تدبیر

این فایل در قالب word میباشد و تمامی قسمت ها قابل ویرایش است

مدرسه فایل با همکاری سایت خاص فایل با سه سال سابقه ی راه اندازی سایت و همکاری با معاونان و مدیران پرسابقه و نمونه ی کشوری از بهترین و نمونه ترین مدارس سطح کشور با افتخار بیان می دارد برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر تهیه و تدوین شده توسط  تیم مدرسه فایل و خاص فایل و تیم مدیران مجرب ، کامل ترین و جامع ترین تقویم اجرایی و برنامه سالانه ی طرح تدبیر است که با تلاش و همکاری مدیران و معاونان کشوری تهیه شده است.
خدمات مدرسه فایل به خرید این فایل ختم نخواهد شد و شما پس از خرید برنامه های و آموزش ها و همچنین فایل هایی جهت افزایش امتیاز برنامه ی طرح تدبیر مدرسه ی تان دریافت خواهید نمود.همچنین تیم پشتیبانی فروش به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهد بود تا درصورت هرگونه سوال یا مشکل احتمالی به شما پشتیبانی دهد. شما پس از خرید هم میتوانید از خدمات پس از فروش خاص فایل از جمله تماس و دریافت مشاوره با تیم تدوین،درخواست تغییرات و خصوصی سازی و تغییرات گرافیکی و ساختاری برخوردار شوید. شماره تماس:۰۸۰۳ ۳۳۲ ۰۹۹۰


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *